Koulutus

Missä sitten voi opiskella graafista suunnittelua? Ammattikorkeakoulut tarjoavat opintoja, jotka painottavat graafista suunnittelua. Opinnoissa korostuu visuaalisuus ja vahva perusosaaminen tällä alalla onkin graafisen suunnittelijan valttikortti. Kuvallinen ilmaisu sekä erilaiset ajattelun teoriat luovat graafisen suunnittelijan työlle raamit, joita hän hyödyntää omassa työssään, joka on yleensä monipuolista suunnittelutyötä. Opinnoissa keskitytään joko painetun median suunnitteluun tai digitaalisen median suunnitteluun.

Sisältö

Mitä graafisen suunnittelun opinnot sitten sisältävät? Ensinnäkin ne sisältävät teoriaopintoja, jotka liittyvät kuvalliseen ilmaisuun ja ajatteluun. Teoriaopetus tarjoaa opiskelijalle myös runsaasti tietoa graafisesta teollisuudesta sekä sen tuotantoprosesseista, samoin kuin myös multimediatuotannosta tuotantoprosesseineen. Opintojen aikana opiskelija tutustuu niihin tietokoneohjelmiin, joita käytetään graafisten tuotteiden valmisteluun. Ne tarjoavat opiskelijalle myös mahdollisuuden työskennellä taideaineiden parissa käytännönläheisellä tavalla. Lisäksi ne tarjoavat hänelle mahdollisuuden työskennellä soveltavien ammattiaineiden parissa. Kaupallisen toiminnan perustiedot sisältyvät myös graafisen suunnittelun perusteisiin.

Painetussa muodossa olevan median suunnitteleminen pitää sisällään monia kovin erilaisia työtehtäviä. Se voi käsittää esimerkiksi kuvitusta ja julkaisujen taittoa. Se voi sisältää myös yritysilmeen suunnittelua sekä brändinhallintaa. Nykyisin erilaiset verkkopalvelut ovat erittäin suosittuja ja niiden visuaalinen ilme on kuin näiden palveluiden käyntikortti. Juuri tämän ilmeen suunnittelemisen haasteeseen graafinen suunnittelu pyrkii vastaamaan. Suunniteltaessa painettua mediaa pyritään samalla myös visualisoimaan informaatiota. Pakkausten suunnittelu on eräs merkittävä työsarka suunniteltaessa painettua mediaa.

Kun puhutaan digitaalisen median suunnittelusta, liittyy työhön www-julkaisemista, käyttöliittymiä sekä käytettävyyteen liittyvien asioiden huomioimista. Sekä liikegrafiikka että animaatio ovat tärkeitä elementtejä suunniteltaessa digitaalista mediaa. Multimedian osalta tietynlainen vuorovaikutteisuus on tärkeää ja myös tähän haasteeseen pyritään vastaamaan graafisen suunnittelun keinoin. Erilaisten pelien grafiikan suunnittelu on mielenkiintoinen ja tärkeä osa-alue puhuttaessa suunnittelutyöstä digitaalisen median osalta. Erilaisten erikoisefektien käyttäminen liittyy tärkeänä osana digitaaliseen mediaan. Tälle alalle suuntautuvat graafiset suunnittelijat hallitsevat myös liikkuvan kuvan kompositoinnin.

Graafisen suunnittelijan opinnot sisältävät työelämäprojekteja, joiden aikana alan opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla osaamisensa soveltamista käytännön työhön sekä mahdollisuus omien taitojensa syventämiseen.
Ammattikorkeakouluista valmistuu medianomeja (amk), joiden tutkinto sisältää viestinnän yhteisiä perusopintoja, työharjoittelua, ammattiopintoja, opinnäytetyön, sivuaineopintoja sekä vapaavalintaisia opintoja. Koulutuksen yhteisten perusopintojen on tarkoitus tukea alan ammattiopintoja. Perusopinnot pitävät sisällään muun muassa viestintä- ja kieliopintoja, orientoivia opintojaksoja, yritystoimintaan liittyviä opintoja, markkinointia sekä yhteiskunnan ja median välillä vallitsevien suhteiden pohtimista ja tarkastelua.

Opintojen tavoitteena on tarjota kaikille alan opiskelijoille laajat perustiedot ja -taidot alan erilaisista työvälineistä sekä osa-alueista. Perusopintojen jälkeen opiskelija voi erikoistua digitaalisten tai painettujen graafisten tuotteiden suunnitteluun. Taideaineiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden visuaalisen ilmaisun taitoja.

Opiskelijoiden ja opettajien väliset palautekeskustelut kurssien päätteeksi ovat olleet antoisia ja auttaneet opiskelijoita kehittämään omaa työtään – sekä kehittymään oman alansa huipuiksi. Toisaalta palautekeskustelujen anti vaatii kehittävän kritiikin omaksumista sen sijaan, että kritiikkiä annettaisiin vain kritiikin vuoksi.

Työ

Jos opiskelija erikoistuu painettuun viestintään, hän voi työskennellä esimerkiksi kuvittajana tai graafisena suunnittelijana. Hän voi löytää työtä myös taittajana vaikkapa aikakaus- tai sanomalehdestä. Myös kirjakustantamot palkkaavat taittajia. Hän saattaa työllistyä myös vaikkapa yritysilmeen suunnittelijana tai pakkausten suunnittelijana. Hän voi työllistyä myös markkinointiviestinnän suunnittelu- ja toteutustehtäviin. Suunnittelu- ja mainostoimistot ovat tyypillisiä työpaikkoja.

Jos opiskelija erikoistuu digitaalisen median suunnitteluun, voi hän työllistyä esimerkiksi animaation tai vuorovaikutteisen multimedian suunnittelutehtäviin. Erilaiset visuaaliset käyttöliittymät sekä presentaatiotekniikat ovat hänen heiniään. Tyypillisiä työpaikkoja ovat suunnittelu- ja mainostoimistot, tv-tuotanto, elokuvatuotanto ja viestintätoimisto. Alan koulutus tarjoaakin hyvän pohjan tulevalle työuralle – se tarjoaa monipuoliset ja mielenkiintoiset työllistymismahdollisuudet. Visuaaliselle ihmiselle tällainen työ voi olla unelmien täyttymys!